home

Onze aanpak

W&D consultants is een hoogwaardig adviesbureau binnen de automobielbranche. Sinds de oprichting in 1992 is W&D uitgegroeid tot dé business partner voor het realiseren van duurzame prestatieverbeteringen binnen automotive organisaties.

W&D methode
Op basis van visie en ervaring is de W&D methode ontwikkeld. Vanuit deze methode werken wij onafhankelijk en met aantoonbare kennis en ervaring aan het ontwaken én realiseren van uw ambities.

De W&D methode start met een externe analyse, waarna de behoefte bepaling plaatsvindt. Na een uitgebreide interne analyse wordt uw ambitieniveau bepaald en op hoofdlijnen een organisatiestrategie uitgestippeld.

Een strategie heeft pas écht effect als hierbij alle lagen van de organisatie worden betrokken. W&D sluit hierbij aan met een bedrijfsbrede interactie onder het motto 'beleid omlaag, plannen omhoog'. W&D maakt actief gebruik van het probleemoplossend vermogen binnen de organisatie door alle medewerkers uit te dagen invulling te geven aan de strategie. Een snelle en adequate uitrol van het plan van aanpak en het behalen van duurzame resultaten worden hierdoor mogelijk gemaakt.

W&D organisatiemodel
Om een beeld te kunnen vormen van een organisatie is het W&D organisatiemodel ontwikkeld. Aan de hand van dit model brengt W&D een organisatie in kaart in negen elementen. Het W&D organisatiemodel fungeert tevens als fundament voor de competentie gebieden Sales Force en After Sales Force.

Professionele ontwikkeling
Omdat wij onze medewerkers tot ons werkkapitaal en fundament rekenen, besteden we bovengemiddeld veel aandacht aan professionele ontwikkeling, (individuele) training en coaching. Onze consultants kennen een steile leercurve.

Minimaal tweemaal per jaar wordt met de partners de persoonlijke groei en ontwikkeling van de consultants grondig geëvalueerd. Evaluatiegesprekken zijn altijd tweerichtingsverkeer. Kennisuitwisseling tussen onze collega's vindt plaats binnen de werkomgeving maar ook in informele sfeer. Zo bieden wij extra toegevoegde waarde aan onze opdrachtgevers.

Associaties
Een tweetal associaties garandeert continue professionalisering van onze medewerkers en daagt hen uit tot vernieuwing en verandering. De Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden. De Ooa biedt een platform waar de leden zich kunnen professionaliseren en profileren. Met als belangrijkste doel: het interactief delen van kennis en praktijkervaringen.

Platform Klantgericht Ondernemen is daarnaast het platform waar alle partijen samenkomen die belang hebben bij het delen van kennis en ervaring op het gebied van Klantgericht Ondernemen en Customer Relationship Management.

Cure & pay
W&D koppelt expertise aan het vermogen veranderingen te realiseren. Naast ervaring, energie en vaardigheden is er altijd sprake van een grote, persoonlijke betrokkenheid en commitment. Dit commitment gaat verder dan de relatie met onze opdrachtgevers; W&D schuwt een cure & pay aanpak niet en committeert zich daarmee ook financieel aan het eindresultaat.